Výsledky losování ze dne 3. 4. 2023

Výsledky losování jsou k dispozici na těchto webových stránkách

Zápisy do 1. ročníku pro rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 18 dětí. 

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol. 

 

1. Předběžná přihláška

Nejprve prosím vyplňte předběžnou přihlášku. Po jejím odeslání se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Předběžná přihláška 

2. ScioŠkola nanečisto

V rámci vzdělávacího programu ScioŠkoly nanečisto se:

  • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly,
  • na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a principy ScioŠkoly.
  • děti se mohou zúčastnit asi 90 minutového programu, kdy se seznámí navzájem, s
    průvodci i s prostředím školy.

3. Rozhodnutí o naplnění kritéria souladu

Do 3 dnů po absolvování ScioŠkoly nanečisto vám dáme vědět, jestli jste naplnili kritérium souladu s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Vy nám dáte vědět, jestli váš zájem o zapsání vašeho dítěte do naší školy trvá.

4. Oficiální závazná přihláška

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 31. března 2023 do 17:00 závaznou přihlášku. Na základě vyplnění předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Její formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole.
Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. Seřazení uchazečů 

V případě většího počtu zájemců seřadíme došlé přihlášky dle těchto kritérií:

  1. Zájem o daný pedagogický směr projevený absolvováním ScioŠkoly nanečisto;
  2. Uchazeči se sourozencem na stejné ScioŠkole;
  3. Uchazeči, kteří byli přijati na danou ScioŠkolu v loňském roce, a ředitel ScioŠkoly rozhodl o odložení jejich povinné školní docházky;
  4. Uchazeči se sourozencem, který se vzdělává na jiné ScioŠkole, nebo který je absolventem ScioŠkoly, dále
  5. Vylosovaní uchazeči

Pokud splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol nebylo posouzeno v rámci ScioŠkoly nanečisto, může být posouzeno v rámci osobního pohovoru se zákonnými zástupci a dítětem v termínu stanoveném ředitelem školy. Splnění povinného kritéria nebude ověřováno u uchazečů, kteří po sestavení pořadí nemohou být, z důvodu překročení kapacity, do školy přijati.

Losování proběhne v pondělí 3. dubna 2023. 

6. Uzavření smlouvy

Po seřazení uchazečů dle kritérií, zašleme prvním 16 uchazečům v pořadí smlouvu o vzdělávání. Pro dokončení procesu zápisu je třeba do 6. 4. 2023 škole doručit smlouvu podepsanou oběma rodiči. Po tomto termínu budou oslovování další uchazeči dle pořadí.

 Další informace k zápisům

Právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 12. 4. 2022, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 22 22 00 000) nebo emailem (na adrese zapisy_p11@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 17. 4. 2022 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2023/2024, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2023. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.