Zápisy do 1. ročníku pro rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 18 dětí. 

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol. 

Dotazy ohledně zápisů rádi zodpovíme na dni otevřených dveří, který letos proběhne v úterý 7. listopadu 2023 od 15:00 do 16:30

1. Předběžná přihláška

Pokud máte zájem zapsat dítě do naší školy, vyplňte prosím nejprve předběžnou přihlášku. Před odesláním přihlášky vám náš přihláškový systém nabídne volné termíny ScioŠkoly nanečisto, která je součástí zápisu do prvního ročníku. 

Předběžná přihláška 

2. ScioŠkola nanečisto

V rámci vzdělávacího programu ScioŠkoly nanečisto se:

  • děti zúčastní asi 90 minutového programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci i s prostředím školy,
  • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy.

Na základě rozhovoru s rodiči bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. 

3. Rozhodnutí o naplnění kritéria souladu

Do 3 dnů po absolvování ScioŠkoly nanečisto vám dáme vědět, jestli jste naplnili kritérium souladu s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud i u vás bude přetrvávat zájem o naši školu, doručíte nám oficiální přihlášku k zápisu do ScioŠkoly. 

4. Oficiální přihláška

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 1. dubna 2024 do 13:00 oficiální závaznou přihlášku, kterou vám zašleme přes online zápisový systém. Přihlášky odevzdané elektronicky skrze náš zápisový systém již ji nemusíte zasílat poštou ani podepisovat osobně.

Formulář přihlášky lze rovněž vyplnit a odevzdat osobně ve škole v těchto termínech:

  • 30. 3. 2024 v čase 9:00-13:00
  • 1. 4. 2024 v čase 9:00-13:00

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. Kritéria a seřazení uchazečů 

Prvním povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. 

Bude-li počet zájemců přesahovat kapacitu prvního ročníku, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

  • Dítě má sourozence na stejné ScioŠkole,
  • Dítěti byl rozhodnutím ScioŠkoly udělen v předchozím roce odklad školní docházky,
  • Dle losu.

Losování proběhne v úterý 2. dubna 2024. Pořadí bude zveřejněno na webu školy. 

6. Uzavření smlouvy

Po seřazení uchazečů dle kritérií, zašleme prvním 18 uchazečům v pořadí smlouvu o vzdělávání. Pro dokončení procesu zápisu je třeba do 5. 4. 2024 do 15:00 škole doručit smlouvu podepsanou oběma rodiči. Po tomto termínu budou oslovování další uchazeči dle pořadí.

 Další informace k zápisům

Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili. Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazení uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati. Předmětem hodnocení bude: - zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách, - zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné., - zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 15. 4. 2024, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 22 22 00 000) nebo emailem (na adrese zapisy_p11@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 18. 4. 2024 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2024/2025, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2024. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.